Skip to content

Opravila v maju

Meseca maja čebelje družine dosežejo višek razvoja. Stalen dotok cvetnega prahu in nektarja v panj je osnova za razvoj. Poraba medu v panju je velika in zgodi se lahko, da ob daljšem poslabšanju vremena, čebele trpe lakoto in celo odmro. Bodimo pozorni na količino medenih zalog in v primeru pomanjkanja ustrezno ukrepajmo. Dolivanje sladkorne razstopine ali dodajanje pogače v panj – kar na slepo – ni dopustno; dodano bodo čebele prenesle v zaloge. Ob morebitnem točenju bomo točili med z dodatkom sladkorja, kar ni v skladu z dobro čebelarsko prakso. Navadimo se skrbeti za pristnost našega medu!

Kaj moramo opraviti v panji v začetku maja? Drugi ali tretji pregled čebelje družine.

- Čebelje gnezdo širimo do končne prostornine plodišča. Širjenje je lahko smelejše, saj je topleje in verjetnost ohladitev je manjša.

- V panj moramo dodati gradilnik, če tega še nismo storili v sredini aprila. Če je gradilnik zaležen izrežemo trotovino. Izrezano trotovino večkrat prelomimo in pregledamo, če so na ličinkah varoje. Nato jo lahko nastavimo pticam, da jo očistijo. Hvaležne nam dobo za dobro hrano, nam pa bo olajšano toplenje voska. Če so satnice, ki smo jih dali v gradnjo  že zgrajene, dodajmo v gradnjo še eno ali dve. Koliko jih bomo dodali je pogojene z močjo družine in pogoji v naravi.

- Medišče nastavimo, ko čebele podsedajo pod okvirčke plodišča; to lahko vidimo le zvečer, ko so čebele v panju. Glede na vremenske razmere letošnjega leta smo medišča vzpostavili že koncem aprila. Družine, ki se do 10. maja niso uspele  dovolj razviti, si zapomnimo in čim prej zamenjamo matice.

- Pomembno je, da opravila v panju prilagajamo moči družine. Slabše razvite čebelje družine oskrbujemo drugače kot dobro razvite. Če imate zelo dobro razvito družino in na vidiku ni dobre paše, lahko odvzamete sat pokrite zalege in ojačate šibkejšo družino. Nekateri ne odobravajo izenačevanja moči čebeljih družin. Menim, da je to koristno iz več razlogov, še posebej če s tem preprečimo rojenje. Delo v čebelnjaku, kjer so čebele enakomerno razvite je lažje in delo hitreje poteka!

- Ponovno moram poudariti, da čebelje gnezdo najprej razširimo po širini plodišča in šele nato pričnemo s prevešanjem satov, oziroma dodajanjem novih naklad.

- V mesecu maju bomo pričeli z vzrejo narejencev. Kako se bomo lotili tega opravila je odvisno od materiala, ki nam je na voljo. Opisal bom nekaj načinov, ki so primerni za čebelarje, ki ne prevažajo čebel.

Pri izdelavi narejencev je osnovni pogoj, da imamo v času narejanja na razpolago že oprašeno matico ali zrel matičnjak. Matico lahko kupimo pri vzrejevalcu. Če hočemo uporabiti zrel matičnjak, je tudi ta dobavljiv pri vzrejevalcu, a navadimo se jih pripraviti sami. Kako? Če imamo družino,ki je v rojilnem razpoloženju, bo matičnjakov na pretek. Če take družine nimamo, je postopek sledeč: družini, ki je dobro razvita, odvzamemo sat na katerem je matica in ga prestavimo v prašilček (5-7 satni panj). V ta panj dodamo še sat pokrite zalege, dva sata medu, satnico in izdelane sate. V enega od teh nalijemo cca 0,5 l vode. Panj lahko pustimo na istem stojišču! Vse izletne čebele se bodo vrnile v matični panj, zato smo v sat dodali vodo! V matičnem panju pregledamo sate z zalego in na satu, ki ima zaležena jajčeca na spodnjem robu podremo spodnji del celice, v kateri so jajčeca. Tak sat vrnemo v sredino zalege in ga označimo. Če ni donosa, čebele krmimo s 0,5 litra sladkorne tekočine. Po petih dneh pregledamo družino, ki smo ji odvzeli matico in podremo vse že pokrite matičnike, ki so na različnih mestih na satju. Pustmo tiste, ki so jih čebele potegnile iz celic, ki smo jih priredili. Sedaj so stari od 6 do 8 dni. Tik pred pokrivanjem (3 dni jajčece, 5 dni žerka, skupaj 8 dni). Ugotovimo, koliko imamo matičnikov in lahko se lotimo priprave narejencev. Postopek je enak kot takrat, ko smo v prašilček vstavili matico (2 sata pokrite zalege, dva sata medu s cvetnim prahom, satnica in preostali prostor zapolnimo z že izdelanim satjem). Zalego jemljemo iz različnih panjev! Tokrat bomo v sat z zalego cepili zrel matičnjak, ki naj bo star 14 ali 15 dni. Na spodnjem delu sata, tik ob zalegi, izrežemo izsek, v katerega bomo vgradili zrel matičnjak. Paziti moramo, da vrh matičnjaka ne sega do letvice sata, kar bi onemogočilo izleganje matice. Postopek se zdi zapleten, pa ni. V osnovnem panju morate pustiti matičnjak, da tudi v njem dobimo mlado matico!

Najlažje pridemo do rezervnih družin z razformiranjem družine, ki  je na roju. Nekateri družini namenoma ne namenjajo dovolj prostora in jo prisilijo na roj. Pri tem je potrebno upoštevati kakovost te družine. Razmnožujmo le družine, ki imajo dobre lastnosti in so pasemsko čiste. Postopek izdelave narejencev iz rojeve družine je enak že opisanemu.

- Vse kar sem opisal do sedaj je narekovalo delo s satjem. Sat je bilo potrebno izvleči in ga prestaviti na drugo mesto ali obrniti. V nakladnih panjih lahko marsikaj uredimo samo s premikanjem naklad. Čebelarji z več prakse to tehniko že obvladajo. Začetniki lahko z nepravilnim posegom povsem zavro razvoj družine. Predlagam, da tudi v tem sistemu poskrbimo, da so čebele zasedle celoten volumen naklade in šele tedaj pričnemo s prestavljanjem naklad.

Ko je naklada povsem polna čebel in na vidiku ni znatnejše ohladitve, lahko tako naklado prestavimo navzdol. Na njo prestavimo naklado, ki je bila do tedaj na podnici. Če so čebele že delno naselile spodnjo naklado, bo prehod matice navzgor zagotovljen.

- V maju bo kakšna družina rojila. Roj zapusti panj med 12 in 13 uro. V primeru, da smo imeli srečo in smo ga uspešno ogrebli, je nujno, da ga takoj po namestitvi v panj tretiramo z oksalno ali mlečno kislino. Roj neznanega izvora moramo pred naselitvijo v panj postaviti v teman hladen prostor za 48 ur. V tem času ga poškropimo z enim od sredstev za zatiranje varoj. Po namestitvi roja v panj, mu dodajmo vsaj 2,5 kg pogače oziroma ga postopno krmimo s sladkorno raztopino. Vedeti moramo, da čebele porabijo 8 kg medu za kg voska.

- Pazimo, da imamo vedno ustrezno oskrbovan napajalnik!

- Zapišimo si vse kar smo opravili v panju v ustrezno evidenco.

Naj medi!

Tomo Strgulc (8.5.2020)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Stanje v panju

V začetku maja je v panju buren razvoj, saj je v naravi kar nekaj cvetočih rastlin, ki nudijo čebelam nektar in obilo cvetnega prahu. Poveča se obseg trotovske zalege, čebele prično z gradnjo satja in se ob določenih pogojih odločajo za rojenje. Maj je čas, ko panj postane pretesen in čebele rabijo dodaten prostor tako za odložena jajčeca kot za vnešen nektar. Rojenje je naraven proces razmnoževanja čebeljih družin. Do rojenja pride zaradi neravnovesja v panju, ki ga povzročijo naslednji vzroki:

  • poruši se razmerje med pokrito in odkrito zalego. Premalo odkrite zalege onemogoča porabo matičnega mlečka, ki ga izločajo mlade čebele, katerih je v panju vedno več.

  • V panju zmanjkuje prostora in čebele so prisiljene poiskati novo domovanje, kar realizirajo z rojenjem.

  • Stara matica ne izloča dovolj matičnega feromona, ki čebele sili v rojenje ali preleganje.

Rojenje se praktično prične že s povečanjem obsega trotove zalege in se nadaljuje z izgradnjo matičnjakov, ki jih čebele grade na spodnjih delih satja. Kranjica zgradi do 25 matičnjakov, ki jih matica zaleže v nekaj intervalih. Tako imamo matičnjake različnih starosti. Matica se izleže 16 dni po zaleganju. Matičnjak pa čebele pokrijejo 8. dan. Te številke si je dobro zapomniti, saj na osnovi njih lahko planiramo določena dela, ki bodo omenjena v nadajevanju.

Skratka maj je čas, ko je treba biti v čebeljaku vsak teden.

Delo čebelarja

Napisati, kakšen poseg je potrebno opraviti v panju, kot splošno pravilo, je nemogoče. V vsakem panju bomo našli drugačno stanje, ki mu morajo slediti tudi posegi. Opisal bom primer pregleda družine, ki jo prezimljam v medišču in jo pri zadnjem aprilskem pregledu še nisem prestavil v plodišče. Pred pregledom preberem zapiske zadnjega pregleda. Pripravim satnice izdelano satje, matično rešetko in gradilni satnik, če naletim na panj, v katerem ga še ni. Že takoj, ko panj odprem, ugotovim koliko je v panju čebel in, če le te že rinejo v spodnji plodiščni del in stoje na 10 satih je to dobro razvita družina. V primeru, da je temu tako, bom satje medišča pričel zlagati na kozico v istem vrstnem redu. Pri tem skušam najti matico, a se s tem ne trudim preveč. Po izpraznjenju medišča pogledam v notranjost, če je matica na kateri od sten. Če je, jo ujamem in dam na satje na kozici. V panj namestim matično rešetko. Pričnem s praznjenje plodišča. Prazne sate prestavljam v medišče, medene na kozico. Če sem iz medišča odvzel 7 ali več satov zalege, bom dva sata pokrite zalege prestavil v medišče in to na sredino. Pazim, da ne prenesem matice! Preostali prostor zapolnim z izdelanimi sati. Plodišče oblikujem tako, da ob steni namestim sate medu, ki sem jih zložil na kozico. Na drugo mesto z desne dam vedno gradilni sat. Uporabljam normalen sat predeljen na dva dela. Spredaj je izdelan sat ali satna osnova, zadnji del je prazen in namenjen granji trotovskih celic. Na drugi strani drugo mesto namenim satnici. Preostala mesta so namenjena zalegi in morda izdelanemu satu, ki ga vstavim med zalego. Če je družina zelo živahna, ji dam v gradnjo dve satnici. Satnici dam v tem času vedno v plodišče. Če imajo čebele na voljo gradilni satnik in dovolj hrane iz narave, bodo zgradile lepo satje brez trotovskih celic. Gradnja trotovskih celic na novem satu, je lahko pogojena s satno osnovo, ki ima premajhne zasnove celic. Tako urejen panj zaprem in ga otoplim s penasto gumo.

Naletimo tudi na družino, ki še ni razvita do te mere, da bi bila sposobna takega posega kot sem ga opisal, saj je bila po zadnjem pregledu še vedno zožena na npr. 8 satov, kot pozimi. V tem primeru bom družino pregledal na način, ki sem ga opisal že aprila. Pričnem v medišču na desni strani in ugotovim, koliko ima družina zalege danes. V primeru manj kot 6 satov zalege, bom družino še vedno pustil na 8 satih in sat ali dva pokrite zalege prestavil v plodišče. Namesto tega sata pa ob zalego vstavil satnico in izdelan, že nekajkrat zaležen sat. Plodišče pustim do naslednjega pregleda prav tako zoženo, bodisi na 8 ali 9 satov. Drugi način uporabim tedaj, ko je več kot 6 satov zalege in pretežni del le te že pokrit. V tem primeru postopam enako, kot sem opisal najprej in zalego z matico prestavim v plodišče, vstavim matično rešetko, a družine ne širim in jo obrdžim na 8 ali 9 satih (v 11 satarjih tudi na 10). Zakaj si dajem več dela in družine ne širim takoj na širino panja? Predvsem zato, ker taka družina ni sposobna nadzorovati tako velike prostornine, je ne ogreva dovolj in družina zastane v razvoju. Vedno, ko sem peljal na akacijevo pašo družino, ki je bila posiljena na večji prostor, mi je prinesla bistveno manj medu, kot družina, ki je bila omejena na volumen, ki ga je lahko ustrezno ogrevala. Za širjenje na panjsko širino je še čas.

Večina vas prezimlja v plodiščih. Postopek prvega majskega pregleda je podoben saj je namenjen širjenju prostora, če ga čebele potrebujejo. Veliko čebelarjev dela napako, da prekmalu prestavi zalego v medišče. Pri prvem pregledu maja, bomo to storili le v primeru, da čebele zvečer že podsedajo. To pomeni, da vise s satov pri dnu. Če tega ni je pametneje v medišče le naložiti satje in še to ne v celoti. Preostali del pa zapolniti z izolacijo. Tudi način zoženja plodišča in zoženega medišča brez prestavljanja zalege je varneje, kot prehitra širitev.

Ne sme se pa pozabiti vstaviti gradilni sat in satnico za gradnjo. Gradilni satnik je slika dogajanja v panju. Velikokrat pri pregledu, pregled konča že po ogledu gradinega satnika. Če čebele grade satnik in na njem ni matičnjakov, je z družino vse v redu in lahko počaka na naslednji pregled. Brskanje po panju brez potrebe čebele moti in porabijo kar nekaj časa, da si panj urede tako kot je njim prav. Posebno moteči so pregledi med izdatnim medenjem, ko s tem preprečujem vnos nektarja in s tem slabšamo končno bero medu.

Vsi nadalnji pregledi v maju so namenjeni širitvi gnezda do panjske velikosti, prestavljanju pokrite zalege v medišče in praznih satov v plodišče. Opozoriti moram na to, da pretirano povečevanje zaleganja ne vodi drugam, kot do rojenja in manjšega pridelka. Če ste se odločili, da bo vaša glavna paša cvetlična in se ta konča koncem maja, ko so travniki, po novem že pokošeni, vam obilica čebel kasneje ne bo prav nič koristila. V maju in juniju lahko zamedi gozd. Najprej z velikim in nato z malim kaparjem (velika in mala lekanja). Ta medenja so redka, so pa in je potrebno biti na te donose pozoren. V primeru, da jih ni do kostanja, ki cveti okoli 20. junija, nimamo omembe vredne paše. Kaj storiti? Ko smo na tehtnici ali kako drugače ugotovili povečan donos medičine v panj, ali se približuje naša ciljna paša, je pametno matico omejiti pri zaleganju. To storimo tako, da ob zalego postavimo sate medu in s tem matici omejimo prostor za zaleganje. S tem smo sprostili čebele negovalke in povečali dnevne donose. Vedeti moramo, da čebele nabiralke oddajo prinešeni nektar sprejemalkam, ki ga odlože v prazne celice na sušenje in v raziskavah je bilo ugotovljeno, da zastoji pri vnosu nektarja v panj niso povzročile nabiralke , temveč sprejemalke nektarja in pomankanje praznih celic. Kar pomeni, da je pomembno, da je v panju dovolj sprejemalk in praznih celic za odlaganje medičine. Z omejevanjem zaleganja matice ne bomo povečali možnosti rojenja, saj bodo čebele obremenjene z nabiranjem medičine in njenim zorenjem. S tem postopkom bomo nekoliko zmanjšali število čebel v panju, a bo rezultat še vedno v korist pridelanega medu. Po končani paši ponovno sprostimo matici prostor za zalego, ki jo bomo izkoristili za naslednjo pašo ali izdelavo narejencev.

Važno opravilo v maju in nadaljevanju sezone je redno izrezovanje trotove zalege. S tem izrezovanjem biološko zatiramo varojo. Priporoča se, da gradilnika ne izrežemo vendar samo obglavimo trote, katerih celice speremo z vodo in damo tak sat ponovnom v panj. S tem smo skrajšali čas in povečali število posegov s katerimi smo odstranjevali varoje iz panja. Priporočil bi, da družinam, ki so po lastnostih nadpovprečne, ne odstranjujemo trotovine preveč radikalno. Troti namreč predstavljajo 75 % genskega zapisa čebele, matici pripada le 25%. Z ohranitvijo dobrih trotov za oploditev matic, bomo spodbujali selekcijsko smer v prid kakovostnim čebelam. Ko že omenjam genske lastnosti, moram omeniti še pasemsko čistost. Iz panjev izločajmo vse matice, katerih čebele imajo rumene obročke na zadku!! V maju ne smemo pozabiti na redno dodajanje satnic v gradnjo. Ko izdatno medi, dajem po dve satnici hkrati v gradnjo v medišče in pričakujem, da mi bo vsak panj zgradil vsaj 5 novih satov. Če medenje ni izdatno, običajno satnice vstavljam v plodišče in jih kasneje lahko tudi še ne povsem dograjene, prestavim v medišče.

Večkrat sem omenil rojenje. Kako ukrepati, ko nam družina sede na roj. Čebele, ki so sedle na roj, kot pravimo rojilnemu stanju v panju, ne grade satja, niso nabiralsko aktivne in samo čakajo, da bodo nekaj dni pred izleženjem prve matice poletele v roj. Panj zapusti tudi več kot polovica čebel s staro matico. Med rojevimi čebelami bomo našli čebele vseh starosti in ne samo stare, kot so mislili do nedavna.

Ko pri pregledu naletimo na družino, ki ne gradi gradilnika, jo velja še posebej natančno pregledati. Običajno bomo našli matičnjake že na nedograjenem gradilniku in nato še na satju. Če nam roji družina, ki je dobra, se potrudimo in poiščimo matico, katero skupaj s satom zalege, na katerem smo jo našli, prestavimo v prašilček. Prašilček v maju naj ima sat zalege, sat medu, satnico, sat cvetnega prahu (ni nujno saj je cvetnega prahu dovolj v naravi) izdelan sat v katerega smo vlili 0,5 litra vode in 1 kg pogače. Če imamo možnost, tak prašilček odnesemo na 5 km oddaljeno lokacijo. Panj iz katerega smo vzeli matico natančno pregledamo in podremo vse matičnjake, razen enega. Ne puščajte dveh. Če jih, morata biti starostno, iz druge generacije zaleganja. Prvi tik pred izleganjem drug v fazi pokrivanja. (Matičnik iz katerega se bo v naslenjem dnevu izlegla matica je na vrhu nekoliko žametnega videza.) Ko se bo matica iz prvega izlegla bo takoj podrla drug matičnjak. Zgodi pa se, da smo dobili drugi roj! Panj, ki je na roju in ni primeren za razvoj, razformiramo na več prašilčkov. V vsak prašilček damo sat pokrite zalege (odkrite je itak malo, saj matica pred rojenjem preneha zalegati) in ga oblikujemo, kot je že bilo opisano. Paziti moramo, da v prašilčke nismo dali kak matičnjak. Vse moramo podreti in v prašilčke dodati oprašene ali neoprašene matice ali zrel matičnjak. Te matičnjake dobimo pri vzrejevalcu matic ali iz družin, ki so na roju in imajo ustrezne lastnosti. Čebelarji, ki želite povečati število panjev pa lahko namenoma odbrano družino prisilite na roj in jo tik pred izrojitvijo razformirate in izdelate vsaj 5 rezervnih družin. Ena od teh bo imela staro matico in bo ostala na isti lokacji, ostale pa boste prenesli na začasno stojišče.

Na kratko še o posegih v LR panju.

Tako kot v AŽ panjih tudi v LR nimamo vseh družin na nivoju, ki bi si ga želeli. Ker je LR prostorninsko večji panj, pride še bolj do izraza nemoč šibke družine. Prav zaradi tega je pametno družine razvrstiti po moči. Sam jih razvrstim na močne, ki ne potrebujejo ojačanja, srednje, ki bi jih v primeru prevoza na pašo moral ojačati in šibke, ki niso za nikamor. Močni družini, ki npr. 10 maja zaseda 3 2/3 naklade in je polna čebel, pred pričakovano pašo dodam na 2. naklado matično rešetko. V spodnjih dveh nakladah, kjer je matica, pustim odkrito zalego in dodam v vsako naklado po 2-3 satnice. Pokrito zalego prestavim v naklado nad rešetko na to pa v času paše še dodatno mediščno naklado. Matici sem s tem zmanjšal prostor za zaleganje za 1/3, mladim čebelam pa se je z dodanimi satnicami zagotovilo gradnje satja.

Omejevanja zaleganja matice pred pašo je veliko načinov in si mora vsak sam izbrati to kar mu najbolje ustreza. Vsekakor je pred pašami omejevanje nujno, saj si s tem povečamo donose medu na škodo upada števila čebel v panju. Tudi LR je potrebno tedensko pregledovati čebele, vendar so ti pregledi lahko omejeni samo na zvračanje posamezne naklade za toliko, da ugotovimo če čebele niso potegnile matičjakov.

Srednje družine nam ne bodo prinesle prav velikom medu in jih raje ojačajmo s slabimi družinami. Sam slabo družino enostavno poveznem na naklado, na kateri je matična rešetka in pustim, da čebele same opravijo svoje. V primeru, da želimo povečati število LR panjev, slabiča razformiramo na toliko narejencev, kot ima zalege, matico uničimo in dodajmo zrele matičnjake ali matice. Postopek je enak, kot sem ga opisal za AŽ.

V maju je že toliko toplo, da lahko določene operacije pri pregledovanju LR-ov poenostavimo. V mislih imam rotiranje cele naklade za 180 stopinj, če je zalega samo spredaj. Premeščanje naklad, ki so polne zalege navzdol ali vrinjanje naklade z izdelanim satjem med dve zaleženi nakladi, če hočemo, da se bo družina dodatno ojačala. Vse te operacije so pogojene s toploto in dnevnim donosom medičine v panj. Če zahladi in medenje preneha so taki radikalnio posegi lahko neustrezni in družina bo oslabela.

Preprečevanje rojenja v LR je nekoliko lažji kot pri AŽ. Lahko uporabimo to, kar je bilo že napisano ali pa uporabimo eno od metod, ki jih bom opisal. Prve sam še nisem preizkusil, a se mi zdi zanimiva.

Ko ugotovimo, da je družina na roju naklade zložimo na pokrov in na podnico postavimo naklado, v katero damo sat z odkrito zalego. Na to naklado namestimo pregradno desko z letom, ki ga obrnemo tako, da čebele izletavajo na nasprotni strani panja. Na to namestimo ostale naklade, v katerih je matica in satje z matičnjaki. Matičjakov nam ni potrebno potrgati. Čebele iz naklad nad pregradno desko bodo izletele zadaj in se vrnile na sprednji vhod v naklado s satom zalege dvema satoma medu in satnicami. V gornji nakladi, pri matici ni več pašnih čebel in rojilno razpoloženje preneha. Čebele podro matičnjake. Čez 8 dni panj ponovno razstavimo. V spodnji nakladi podremo zasilne matičnjake, ki so jih čebele zgradile na satu z zalego, ali sat odstranimo in ga uničimo, saj je v njem veliko varoj. Na podnico postavimo naklado z matico in na to naklado , ki je bila pred tem na podnici. Preizkusite!!!

Sam pa sem v zadnjih dveh letih uporabil sledečo metodo, za katero vem, da deluje.

Postopek, ko je družina na roju. Vse naklade postavimo na rezervno podnico. Na osnovno podnico postavimo naklado, v kateri imamo na sredini sat odkrite zalege, ob straneh dva medena sata, ostalo pa zapolnimo s satnicami. Na ta nastavek postavimo pregradno desko z izletno odprtino, če te ni, pa odpremo pomožna leta v nakladi nad desko. Čebele se bodo vletele v spodnjo naklado in pričele z gradnjo satja in nabiranjem medu. V preostalih dveh nakladah, v katerih je tudi matica, izvršim natančen pregled z namenom odstraniti vse matičnjake. Čez 9 dni ponovno preuredim panj in to tako, da iz spodnje naklade vzamem srednji sat na katerem so čebele potegnile zasilne matičnjake, ki jih podrem in ga vstavim med zalego v eni od gornjih naklad. Hkrati to naklado prestavim na vrh panja, saj je že dodobra napolnjena z medom. Ta varianta ima slabost v tem, da na panju ne smemo imeti odprte nobene pomožne lete, temveč samo spodnjega na podnici. Ta slabost je odpravljena v varianti 1.

Zdravstveno varstvo

Majska bolezen je bolezen mladih čebel. Nastane tedaj, ko je dotok hrane, predvsem vode v panj neustrezen. Predvsem pomanjkanje vode povzroči začepljenje črevesja mladic, ki izletavajo iz panja, a zaradi napolnjenega zadka ne morejo leteti in umirajo pred panji. Bolezen ni pogosta in je večina čebelarjev sploh ne prepozna. Ko je bila na našem območju razširjena pršičavost, jo je večina zamenjevala s to boleznijo dihal čebel. Za preprečitev moramo imeti ob čebelnjaku higienski napajalnik. Vodi v napajalniku dodajmo 1g kuhinjske soli na liter in čebele nam z majsko boleznijo ne bodo obolevale.

Tomo Strgulc (maj, 2017)